Sintro Ta Mga Impurmasyon parti ta mga Kagayanen 

KUMUSTA!

Kalipay nay na ibalita naan ta publiko pag-umpisa en ta sirbisyo ta bag-o na “Kagayaneninfo” website. Liag nay na ipakala ame i na kaugalingen ki kyo. Kami i mga Kagayanen na alinan nay an na banwa isla ta Cagayancillo na sakep ta prubinsya na Palawan na naan ta Pilipinas i. Naan ta ate i na website, ame na isugid daw kino kiten i na mga Kagayanen, indi ki gaistar, daw ino ate na mga pabuat. Iatag nay na mga impurmasyon parti daw ino ki pugya, anduni daw ate na andem na buaten naan ta mabot na mga adlaw. Naan ta website i makita nyo mga impurmasyon parti ta ate na kaugalian.  Kabay pa na Kagayaneninfo Website i una na makaatag ki kyo ta mga kinanglan nyo na mga impurmasyon parti ta grupo ta mga ittaw na may anen iran na kultura na gaistar ta Prubinsya ta Palawan.

May paatag kay di na mga online na links naan ta Summer Institute of Linguistics (SIL) aged makatabang pa gid ki kyo na madugangan inyo na mga impurmasyon na naan ta mga ebooks, mga mapa,daw mga kuliksyon ta mga sinulat na parti ta kultura daw linggwai na Kagayanen.

Liag nay na makala kaw pa gid daw mlaman man daw ino ame na matabang ki kyo ta pagpangita ta mga impurmasyon parti ki kiten na mga Kagayanen. Tama gid na salamat na pabukasan nyo gid ate i na website. Ta mga ambalanen unti Palawan i, na kabay pa kaon yan pirmi magbalik-balik na magbukas isab ta ate i na website.

                                                                                                                                                                           MGA GADUMALA TA WEBSITE

 

BLANGAY

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.