Pwidi i-download na mga Kanta Ta Tatos (Kagayanen)

Tatos Ta Mga Kagayanen

Ambal an na “Tatos” alin ta ngaran ta ayep na ta English paumaw na “Robber Crab” na makita naan ta mga isla ta Cagayancillo. Cultural na banda na, Tatos Ta Mga Kagayanen naan ta tatos na ayep pasunod iya na ngaran tenged ta iya na ispisyal na sabor daw ta iya na kabiskeg. Tatos an na ayep yon galarawan ki kiten na mga Kagayanen na ispisyal ate na ambal, kultura daw ate an na kabiskeg. Kiten i na mga Kagayanen, ate an na lugar na alinan munisipyo ta Cagayancillo na sakep ta Prubinsya ta Palawan, nasyon na Pilipinas.

Mga mimbro ta Tatos Ta mga Kagayanen na banda danen an tanan natao naan ta munisipyo ta Cagayancillo. Danen an may mga lain-lain na ubra daw tuyo na paumpisaan daw papadayon yi na grupo para magsegyet daw magtabang na maambligan Kagayanen na kultura, mga panublien, linggwai daw iya na mga palibot. Yi na grupo gatabang man ta pagsegyet na gamiten ta ate na ambal na Kagayanen daw Kagayanen na Biblia.

Mga Mimbro:

Pastor Jehu P. Cayaon, Engr. Sergio S. Tapalla, Vice Mayor Jotham S. Tapalla, Jun S. Tapalla,

Jerry S. Carceler, Dodoy Trinidad, Pops Espinosa, Pepsi Espinosa

 

Listahan Ta Mga Kanta na Kagayanen:

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.